گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : رابطی مقدم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rabeti@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : ديناميک خاک: انتشار موج در خاک، پاسخ زمين در حالت رفتار خطي ، معادل خطي و غيرخطي خاک، روانگرايي خاک ها مهندسي پي: تعيين مدول عکس العمل بستر پي ها، تاثير مسلح کننده ها بر نشست و ظرفيت باربري خاک ژئوتکنيک لرزه اي: اثرات ساختگاهي سازه هاي زيرزميني، طراحي لرزه اي ديوارهاي حائل، مطالعه رفتار سازه ها در برابر بارگذاري انفجار ژئوتکنيک دريايي: مطالعه رفتار لرزه اي ساره هاي ساحلي (موج شکن ها، ديوارهاي بلوکي، سپرهاي ساحلي) مدلسازي فيزيکي در حوزه ژئوتکنيک: آزمايش هاي سانتريفيوژي و ميزلرزه 1g مدلسازي عددي در حوزه ژئوتکنيک: مسائل استاتيکي و ديناميکي در حالات يک بعدي، دو بعدي و سه بعدي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت ایران سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : مطالعه اثر سازه زیرزمینی بر پاسخ لرزه ای در سطح زمین به کمک مدلسازی فیزیکی و عددی
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : دوره مقاله نویسی: ارسال تا چاپ مقاله
محل دوره : دانشگاه یاسوج تاریخ دوره : 7 اسفند 1395