گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : مرتضی نام خانوادگی : منتظرظهوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آمار پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه شيمي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي معدني پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي معدني 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي فيزيك معدني پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي هسته اي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي معدني 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سينيتيك ترموديناميك ومكانيزم واكنشهاي معدني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ديمكاري
محل دوره : تاریخ دوره :