گروه آموزشی : آموزشی قراردادی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم سیاسی
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : ابوذر نام خانوادگی : فتاحی زاده
تاریخ تولد : 1363/11/03
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : afattahizadeh@ut.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : جامعه شناسيِ سياسيِ روابط بين الملل، ميکروپلتيک و سياست ورزي هاي فرودستانه
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم سیاسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تاريخ روابط بين الملل از1871تا 1945
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مسائل اقتصادي و سياسي نفت در ايران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مسائل نظامي و استراتژيكي معاصر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق بين الملل عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سازمانهاي بين المللي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ديپلماسي ورفتار سياسي در اسلام
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سياست خارجي قدرت هاي بزرگ
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اقتصاد سیاسی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مسائل نظامي و استراتژيك معاصر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق بين الملل عمومي ( 2 )
محل دوره : تاریخ دوره :