گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : فوق لیسانس - حشره شناسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : شهرزاد نام خانوادگی : ازهاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :