گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی فیزیك
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : فخری نام خانوادگی : یوسفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : Fyousefi@yu.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي فيزيك2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي فيزيك 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي فيزيك پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترموديناميك آماري 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترمودينامك آماري1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي فيزيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترمودينامك آماري
محل دوره : تاریخ دوره :