گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - سازه های آبی كشاورزی و منابع
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمد نام خانوادگی : صدقی اصل
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Sedghiasl@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی آبیاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 2003
عنوان پایان نامه : مطالعه آبشستگی پایه پلها- پلهای رودخانه بشار
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : سازه های آبی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 2005
عنوان پایان نامه : بهینه سازی نشت از پی دایکهای ساحلی با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی و محاسباتی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : سازه های آبی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 2010
عنوان پایان نامه : مطالعه حدود تشابه دوپوئی با جریان متغیر تدریجی ماندگار درون محیط های متخلخل درشت دانه