گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی
مرتبه علمي : دانشيار

بيوگرافي

نام : غلامرضا نام خانوادگی : کریمی پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشيار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : Porphyrins and Metalloporphyrins- Metal Organic Frameworks- Catalyst
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : Reactivity studies of biomimetic catalytic epoxidation of alkenes with tetrabutylammonium periodate in the presence of various manganese porphyrins and nitrogen donors: significant axial ligand p-bond
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ازمايشگاه شيمي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي(زراعت)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي(علوم دام)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي شيمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي آلي فلزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي معدني 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظريه گروه ها در شيمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي معدني پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي كارداني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي معدني 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي معدني 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي معدني 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طيف سنجي درشيمي معدني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي مهندسي شيمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي كارداني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تمرين پژوهش
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار موضوع روز
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار ارشدشيمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معدني پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوشيمي معدني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش استفاده ازمتون علمي شيمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ساختار و پيوند( دكتري)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوشيمي معدني (دكتري معدني)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طيف سنجي معدني
محل دوره : تاریخ دوره :