گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : امین نام خانوادگی : صالحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : sci.asalehi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : زراعت گياهان داروئي و ادويه اي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زراعت عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : گياهشناسي 1 (فيزيولوژي و تشريح)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زراعت گياهان دارويي و ادويه اي تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زراعت ارگانيك (دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي گياهان زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زراعت ارگانيك
محل دوره : تاریخ دوره :