مسعود دهداری
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : دهداری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : -به نژادي در راستاي تحمل به تنشهاي غير زنده بخصوص تحمل به سرما در گياهان -به نژادي گياهان دارويي -بررسي تنوع ژنتيکي در گياهان با استفاده از روشهاي نوين و سنتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اصلاح نباتات- ژنتیک و بیومتری
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : طرح آزمايشهاي كشاورزي تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث نوين در اصلاح نباتات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي پيشرفته آماري(اصلاح نباتات)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تجزيه هاي آماري چند متغيره
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيومتري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح آزمايشهاي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي پيشرفته اماري (سایر رشته ها)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوتكنولوژي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي پيشرفته اماري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي تجزيه آماري چند متغيره
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آمار پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي پيشرفته آماري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيومتري (جديد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : به نژادي گياهي مولكولي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول اصلاح نباتات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آمار و احتمالات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي پيشرفته آماري(زراعت)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش هاي آماري در علوم كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :