گروه آموزشی : توسعه روستایی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ترویج و آموزش كشاورزی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : نوری پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : برنامه ريزي وكاربردان در توسعه روستايي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني توسعه روستايي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقيق (توسعه روستايي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي تحقيق پيشرفته در توسعه روستايي(دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقيق (ترويج)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحليل توسعه پايدار(دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : توسعه روستايي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آمار و داده پردازي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : برنامه ريزي ترويجي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقيق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقيق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحليل توسعه پايدار
محل دوره : تاریخ دوره :