بهزاد فتحی نیاء
گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم جانوری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : بهزاد نام خانوادگی : فتحی نیاء
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :