گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : موحدی دهنوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : movahhedi1354@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فيزيولوژي گياهان زراعي، تنش خشکي و شوري، گياهان دارويي، زراعت در شرايط ديم،
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : دکتری 1383
عنوان پایان نامه : اثر محلول‎پاشي عناصر كم‎مصرف روي و منگنز بر عملكرد كمي و كيفي ارقام مختلف گلرنگ پائيزه تحت تنش خشكي در منطقة اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : كشت مخلوط ذرت و لوبيا و اثر آن بر كنترل علف‎هاي هرز
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : عمليات زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي گياهان زراعتي تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي گياهان زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي رابطه آب و گياه (دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش هاي آزمايشگاهي(دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي گياهان زراعي(علوم و تكنولوژي بذر)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ديمكاري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي رابطه آب و گياه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش هاي آزمايشگاهي
محل دوره : تاریخ دوره :