گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : موحدی دهنوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : movahhedi1354@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فيزيولوژي گياهان زراعي، تنش خشکي و شوري، گياهان دارويي، زراعت در شرايط ديم،
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : دکتری 1383
عنوان پایان نامه : اثر محلول‎پاشي عناصر كم ‎مصرف روي و منگنز بر عملكرد كمي و كيفي ارقام مختلف گلرنگ پائيزه تحت تنش خشكي در منطقة اصفهان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : كشت مخلوط ذرت و لوبيا و اثر آن بر كنترل علف‎هاي هرز
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : عمليات زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي گياهان زراعتي تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي گياهان زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي رابطه آب و گياه (دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش هاي آزمايشگاهي (دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي گياهان زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ديمكاري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي رابطه آب و گياه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش هاي آزمايشگاهي
محل دوره : تاریخ دوره :
من را دنبال کنيد:

https://scholar.google.com/citations?user=Cj0GyZsAAAAJ&hl=en

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192186973

https://www.researchgate.net/profile/Mohsen-Movahhedi-Dehnavi

https://orcid.org/0000-0002-6067-3317

https://www.linkedin.com/feed

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HTS-6579-2023

https://yasouj.academia.edu/mohsenmovahhedidehnavi

https://www.mendeley.com/reference-manager/library/all-references

https://sciprofiles.com/profile/3009317

https://loop.frontiersin.org/people/2350615/overview

https://figshare.com/authors/Mohsen_Movahhedi_Dehnavi/16390602

https://www.zenodo.org/account/settings/profile/