گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : موحدی دهنوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : دکتری 1383
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : عمليات زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي گياهان زراعتي تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي گياهان زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي رابطه آب و گياه (دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش هاي آزمايشگاهي(دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي گياهان زراعي(علوم و تكنولوژي بذر)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ديمكاري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي رابطه آب و گياه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش هاي آزمايشگاهي
محل دوره : تاریخ دوره :