گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مكانیك
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : بهروز نام خانوادگی : رحمانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : b_rahmani@yu.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : كنترل اتوماتيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رباتيك و آزمايشگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كنترل خودكار پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كنترل غير خطي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : استاتيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقاومت مصالح 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سيستمهاي اندازه گيري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ارتعاشات مكانيكي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث منتخب در طراحي كاربردي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كنترل پيشرفته1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كنترل ديجيتال
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباحث منتخب در كنترل
محل دوره : تاریخ دوره :