گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حشره شناسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : امین نام خانوادگی : صدارتیان جهرمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : کنترل بيولوژيک آفات گياهي (عوامل بيماري زاي حشرات) Biological control of insect pest (Insect pathology)
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : استفاده ازکفشدوزک ها در برنامه های کنترل بیولوژیک
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : ارزیابی مقاومت برخی ارقام و ژنوتیپ های سویا نسبت به کنه تارتن دولکه ای
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حشره شناسی کشاورزی (کنترل بیولوژیک)
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : اثرات زيرکشندگي باکتري Bacillus thuringiensis روي برخي پارامترهاي اکوفيزيولوژيک شب پره Helicoverpa armigera و زنبور پارازيتوئيد Habrobracon hebetor
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : حشره شناسي(رده بندي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : حشره شناسي و دفع افات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جانور شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنايي با كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آفت شناسي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كنترل بيولوژيك حشرات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ناقلين بيمارگرهاي گياهان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : حمايت جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي پژوهش در حشره شناسي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آفات انباري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كنه شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كنترل بيولوژيك آفات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : حشره شناسي(1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات حشره شناسي (1)
محل دوره : تاریخ دوره :