پیام فیاض
گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جنگلداری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : پیام نام خانوادگی : فیاض
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : هوا و اقليم شناسي كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : هوا و اقليم شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنائي با كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي آماري پيشرفته در جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سنجش از دور تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصلاح نژاد درختان جنگلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي پيشرفته اماري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آماربرداري در جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : درخت شناسي(1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جنگلداري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكوفيزيولوژي درختان جنگلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنايي با كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اشنايي با كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آمار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آمار و احتمالات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتيك عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : چوبشناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح هاي اماري در منابع طبيعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زيست شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ژنتيك جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي درختان جنگلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكو فيزيولوژي درختان جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نرم افزارهاي كاربردي علوم جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش هاي آماري در جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :