پیام فیاض
Department : Rangeland and Watershed Forest
College : Agriculture
Field : Ph.D - Forestry
Academic : Assistant Professor

Personal Data

First Name : Payam Last Name : Fayyaz
Birth Date :
Birth Place :
Academic : Assistant Professor Contract Type : Full-Time Faculty
College EMail :
EMail :
Research Interest :
Taught Courses
Course Name : هوا و اقليم شناسي كشاورزي
Course Location : Course Date :
Course Name : هوا و اقليم شناسي
Course Location : Course Date :
Course Name : آشنائي با كامپيوتر
Course Location : Course Date :
Course Name : روشهاي آماري پيشرفته در جنگل
Course Location : Course Date :
Course Name : سنجش از دور تكميلي
Course Location : Course Date :
Course Name : اصلاح نژاد درختان جنگلي
Course Location : Course Date :
Course Name : روشهاي پيشرفته اماري
Course Location : Course Date :
Course Name : آماربرداري در جنگل
Course Location : Course Date :
Course Name : درخت شناسي(1)
Course Location : Course Date :
Course Name : جنگلداري
Course Location : Course Date :
Course Name : اكوفيزيولوژي درختان جنگلي
Course Location : Course Date :
Course Name : آشنايي با كامپيوتر
Course Location : Course Date :
Course Name : اشنايي با كامپيوتر
Course Location : Course Date :
Course Name : آمار
Course Location : Course Date :
Course Name : آمار و احتمالات
Course Location : Course Date :
Course Name : ژنتيك عمومي
Course Location : Course Date :
Course Name : چوبشناسي
Course Location : Course Date :
Course Name : طرح هاي اماري در منابع طبيعي
Course Location : Course Date :
Course Name : زبان تخصصي
Course Location : Course Date :
Course Name : زيست شناسي
Course Location : Course Date :
Course Name : ژنتيك جنگل
Course Location : Course Date :
Course Name : فيزيولوژي درختان جنگلي
Course Location : Course Date :
Course Name : اكو فيزيولوژي درختان جنگل
Course Location : Course Date :
Course Name : نرم افزارهاي كاربردي علوم جنگل
Course Location : Course Date :
Course Name : روش هاي آماري در جنگل
Course Location : Course Date :