گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جامعه شناسی

بيوگرافي

نام : سیدصمد نام خانوادگی : بهشتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ریزی رفاه اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : تببین جامعه سناختی رابطه عاملیت انسانی و فقر
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : پژوهشگری علوم اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : تبیین جامعه شناختی رفتار انتخاباتی مردم( مورد مطالعه شهر اصفهان)
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جامعه شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : تبیین جامعه شناختی مصرف حامل های انرژی
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مباني جامعه شناسي (مفاهيم اساسي 2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بررسي مسائل اجتماعي ايران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقيق عملي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جامعه شناسي قشرها و نابرابري هاي اجتماعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روانشناسي اجتماعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول علم سياست
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جامعه شناسي كار و شغل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظريه روانشناسي اجتماعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فناوري اطلاعات در روانشناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي تحليل آماري پيشرفته و نرم افزارهاي متناسب آن
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روانشناسي اجتماعي كاربردي
محل دوره : تاریخ دوره :