مژگان هوشمند
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان شناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مژگان نام خانوادگی : هوشمند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :