گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان شناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مژگان نام خانوادگی : هوشمند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.hooshmand@yu.ac.ir
ایمیل : m.hooshmand@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :Bachelor's degree رشته تحصیلی : English literature
دانشگاه محل تحصیل : Shiraz University سال اخذ مدرک : 2006
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :Masters degree رشته تحصیلی : Linguistics
دانشگاه محل تحصیل : Shiraz University سال اخذ مدرک : 2009
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :Ph.D رشته تحصیلی : Linguistics
دانشگاه محل تحصیل : University of Isfahan سال اخذ مدرک : 2014
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: Stantax
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: syntactic argymentation
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: phonology
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: phonetics
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: discourse analysis
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: morphology
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: historical linguistics
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: sociolinguistics
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: typology
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: semantics
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : خواندن و درك مطلب (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستور و نگارش (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستور و نگارش (2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان انگليسي ويژه كارشناسي ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معني شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آواشناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبانشناسي تاريخي- تطبيقي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظريه هاي جامعه شناسي زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : واج شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آواشناسي آموزشي
محل دوره : تاریخ دوره :