مژگان هوشمند
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان شناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مژگان نام خانوادگی : هوشمند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : نمونه هاي نثر ساده انگليسي آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان خارجه عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مسايل زبانشناسي (ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تهيه مطالب كمك آموزشي آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دوزبانگي آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خواندن و درك مطلب (1) آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستور و نگارش (1) آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تجزيه و تحليل كلام (ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبانشناسي مقابله اي و تحليل خطاها آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كليات زبانشناسي (1) آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستور زبان پيشرفته آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كليات زبانشناسي (2) آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستور و نگارش (2) آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : واژه شناسي آموزش زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مسائل زبانشناسي( ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روانشناسي زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول دستور زبان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مقدمات زبان شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان ويژه ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : صرف
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نحو
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دزآمدي برتحليل و گفتمان
محل دوره : تاریخ دوره :