رسول رضایی
Department : Plant Protection
College : Agriculture
Field : Ph.D - Plant Protection
Academic : Associate Professor

Personal Data

Resume Resume
First Name : Rasool Last Name : Rezaei
Birth Date :
Birth Place :
Academic : Associate Professor Contract Type : هيأت علمي تمام وقت
College EMail : rrezaei@yu.ac.ir
EMail : rasoolrezaei61@yahoo.com
Research Interest : Plant Pathology, Plant Pathogenic Prokaryotes
Educational Background
Degree :Bachelor's degree Field : Plant Protection
College : Shahid Bahonar University of Kerman Year : 2001-2005
Thesis :
Degree :Masters degree Field : Plant Pathology
College : Shiraz University Year : 2005-2008
Thesis : Study of phenotypic and genotypic of soft rot pectobacteria in Fars province
Degree :Ph.D Field : Plant Pathology
College : Shiraz University Year : 2009-2013
Thesis : Identification and detection of pathogenicity genes of Pseudomonas syringae pv. syringae isolates from different hosts
Taught Courses
Course Name : باكتري شناسي گياهي مقدماتي
Course Location : Course Date :
Course Name : بيماري هاي مهم درختان ميوه
Course Location : Course Date :
Course Name : ويروس شناسي گياهي
Course Location : Course Date :
Course Name : بيماريهاي مهم درختان ميوه
Course Location : Course Date :
Course Name : بيماري شناسي گياهي
Course Location : Course Date :
Course Name : مديريت بيماري هاي گياهان زراعي
Course Location : Course Date :
Course Name : روش هاي ملكولي در بيماري شناسي گياهي
Course Location : Course Date :
Course Name : روشهاووسايل تحقيق در بيماريشناسي گياهي
Course Location : Course Date :
Course Name : بيماريهاي مهم گياهان زراعي
Course Location : Course Date :
Course Name : روش ها و وسايل تحقيق در بيماري شناسي گياهي
Course Location : Course Date :