علیرضا یدوی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : یدوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : عمليات زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي علفهاي هرز و علف كشها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكوفيزيولوژي گياهان زراعي و علف هاي هرز (دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول اكولوژي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : علفهاي هرز و كنترل آنها
محل دوره : تاریخ دوره :