گروه آموزشی : آموزشی پیمانی
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : مصدق نام خانوادگی : کشاورز
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : شيمي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزشيمي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي آلي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي آلي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي آلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي عمومي و آناليز مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزشيمي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي آلي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي آلي 3
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شيمي آلي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش استفاده از متون علمي شيمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جداسازي و شناسايي تركيبات آلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كارگاه شيشه گري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون علمي شيمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كارگاه عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه شناسايي تركيبات آلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شناسايي تركيبات آلي
محل دوره : تاریخ دوره :