عزیزالله جعفری کوخدان
گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : عزیزالله نام خانوادگی : جعفری کوخدان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :