علی حسینی
گروه آموزشی : الهیات
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : حسینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : منطق (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه غرب 1( ارشد فلسفه و كلام)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي (2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تعليم و تربيت اسلامي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنايي با علوم اسلامي (عرفان و فلسفه)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي (3)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنايي با اديان بزرگ
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : منطق (2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه غرب 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه تاريخ
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : منطق جديد(ارشد فلسفه و كلام)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه تاريخ (ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي 1(ارشد فلسفه و كلام)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي 2 (ارشد فلسفه و كلام)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه تاريخ (ارشد پرديس)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنايي با فلسفه اسلامي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني فلسفه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معرفت شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مسائل كلامي جديد(ارشد فلسفه و كلام)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ فلسفه يونان 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ فلسفه يونان 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ فلسفه غرب 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معرفت شناسي ديني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه علم روانشناسي
محل دوره : تاریخ دوره :