اطهر تجلی اردکانی
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : اطهر نام خانوادگی : تجلی اردکانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : نثر 2 كشف الاسرار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سبك شناسي 1 نظم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : غزليات شمس
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 1 فرخي و كسائي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بديع و بيان بلاغت 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ ادبيات 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سبك شناسي 2 نثر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 2 قصايدناصروخسرو
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نظم 1 رودكي ومنوچهري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فارسي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاثير قرآن وحديث درادب فارسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم فارسي 2 سنايي وناصر خسرو (ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 2 رستم وسهراب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 2 رستم و اسفنديار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نثر 3-متون ادبي تعليمي با تاكيد بر گلستان سعدي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 1 رودكي ومنوچهري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سير عقايد و آراي اسلامي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثرفارسي 4 (كشف المحجوب و كيمياي سعادت)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 4 مثنوي مولوي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 4 مثنوي مولوي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 5 بوستان سعدي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 4 منطق الطير عطار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 5 صائب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستور زبان فارسي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ادبيات معاصر نثر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پيشگامان نظم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقد ادبي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 5 حافظ 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم فارسي 1شاهنامه فردوسي(ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم فارسي 1 شاهنامه فردوسي(ارشد پرديس)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 5 حافظ 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نظم 2 شاهنامه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحقيق در متون نظم فارسي دكترا
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نثر 1 (متون ادبي - تاريخي با تاكيد بر تاريخ بيهقي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ ادبيات فارسي 4
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكاتب نقد ادبي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نظم 3 شاعران حوزه ادبي عراق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نظم 2 شاهنامه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 5 غزليات وقصايدسعدي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحقيق در ادبيات غنايي (دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :