رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : امیر نام خانوادگی : بهشاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آزمايشگاه مقاومت مصالح
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش هاي اجرايي ساختمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تكنولوژي و بازرسي جوش و كارگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مصالح ساختماني وآزمايشگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مصالح ساختماني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ماشين آلات ساختماني و راهسازي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كارگاه تاسيسات برقي و مكانيكي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اجزاي ساختمانهاي كوچك بتني و كارگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تجهيز و اداره كارگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه كشي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : محاسبات فني 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متروبرآورد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تكنو لوژي بتن و آزمايشگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اجزائ ساختمان و كارگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معماري روستايي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك خاك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : راههاي روستايي و پروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ساختمانهاي كوچك آبي و پروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آبرساني و بهداشت روستا
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : محاسبات فني 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاسيسات حرارتي و برودتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : انتقال حرارت
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قانون كار و اقتصاد صنعتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه برداري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : وسايل بهداشتي ساختمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اجراي ساختمانهاي كوچك بتني و كارگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه كشي ساختمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متره و برآورد و پروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اجرائ ساختمان و كارگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آبرساني و بهداشت روستا و پروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه برداري و علميات
محل دوره : تاریخ دوره :