گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران

بيوگرافي

نام : شهاب الدین نام خانوادگی : حاتمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : hatami@yu.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران-عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي شريف سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران-سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي شريف سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : اثر ميراگرهاي ويسکوز مايع بر رفتار غيرخطي ساختمانهاي بتن‌آرمه تحت زلزله
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران-سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتي اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : تحليل ارتعاش، پايداري ديناميکي و تغیيرشکلهاي بزرگ در ورقهاي داراي حرکت محوري
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : دروس کارشناسی: مقاومت مصالح، تحلیل سازه 1و 2، سازه‌هاي فولادي 1و 2، اصول مهندسی باد و زلزله، کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دروس کارشناسی ارشد: ديناميك سازه‌ها، روش اجزاء محدود، طراحی سازه‌هاي فلزي پيشرفته، تئوری الاستیسیته،
محل دوره : تاریخ دوره :

مقالات مجلات:

1.       وفايي، ا، حاتمي، ش، اسماعيل‌پور استکانچي، ه، جاويدروزي، م، "اثر ميراگرهاي لزج در طراحي و بهسازي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه تحت زلزله"، شريف، دانشگاه صنعتي شريف، سال نوزدهم، شمارة 23، ص‌ص 24-38، بهار 1382.

2.       مستوفي‌نژاد، د، و حاتمي، ش، "اثر الياف پلي‌پروپيلن بر ترک‌خوردگي ناشي از آبرفتگي پلاستيک و کارايي بتن"، نشرية دانشکدة مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال شانزدهم، شمارة 1، ص‌ص74-85، 1383.

3.       مستوفي‌نژاد، د، و حاتمي، ش، "مروري بر تحقيقات مرتبط با مقاوم‌سازي تيرهاي بتن‌آرمه با صفحات FRP"، فصلنامة انجمن بتن ايران، سال چهارم، شمارة 16، ص‌ص26-30، زمستان 1383.

4.       Hatami, S., Azhari, M., Saadatpour, M.M., “Exact and semi-analytical finite strip for vibration and dynamic stability of traveling plates with intermediate supports”, Advances in structural engineering, Vol. 9, pp.55-67, 2006.

5.       Hatami, S., Azhari, M., Saadatpour, M.M., “Stability and vibration of elastically supported, axially moving orthotropic plates”, Iranian journal of science & technology, Vol. 30, pp.427-446, 2006.

6.       Hatami, S., Azhari, M., Saadatpour, M.M., “Free vibration of moving laminated composite plates”, Composite Structures, Vol. 80, pp.609-620, 2007.

7.       حاتمي، ش، ازهري، م، سعادت‌پور، م، "تحليل ارتعاش و پايداري ورق‌هاي داراي حرکت محوري به روش اجزاء محدود استاندارد و طيفي"،  استقلال، سال 26، شماره 1، ص‌ص 1-11، شهريور 1386.

8.       Hatami, S., Azhari, M., Saadatpour, M.M., “Nonlinear analysis of axially moving plates using FEM”, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 7, N. 4, PP. 589-607, 2007.

9.       Hatami, S., Ronagh, H.R., Azhari, M., “Exact free vibration analysis of axially moving viscoelastic plates”, Computers and Structures, Vol. 86, pp. 1738-46, 2008.

10.   حاتمي، ش، رحماني، ا، "مقاومت و تغيير مكان جانبي پانل‌هاي ديوار برشي در سازه‌هاي فولادي سردنورد شده"، روش‌هاي عددي در مهندسي، سال 30، شماره 2، ص‌ص 57-74، زمستان 1390.

11.   Zeynalian, M., Ronagh, H.R., Hatami, S., “Seismic characteristics of K-braced cold-formed steel shear walls”, Journal of Constructional Steel research, Vol. 77, pp. 23-31, 2012.

12.   Hatami, S, Rahmani, A, Parvaneh, A, Ronagh, HR, “Racking Performance and Force Reduction Factor of Cold-Formed Steel Shear Walls by Finite Element Modeling”, Advanced Steel Construction, Vol. 10, No. 1, pp. 53-71, 2014.

13.   سلطاني، م‌ر، حاتمي، ش، ازهري، م، "ارتعاش آزاد ورق ناهمسان در ضخامت به روش نوار محدود دقيق"، روش‌هاي عددي در مهندسي، سال 32، شماره 2، ص‌ص33-54، زمستان 1392.

14.   سلطاني، م‌ر، حاتمي، ش، ازهري، م، " توسعه روش نوار محدود دقيق براي ارتعاش آزاد ورق‌هاي ساندويچي متقارن ممتد داراي سرعت در امتداد طولي"، روش‌هاي عددي در مهندسي، دانشگاه صنعتي اصفهان، سال 33، شماره 1، ص‌ص31-48، تابستان 1393.

15.   حاتمي، ش، قلي خاني، م، "رفتار جانبي ديوارهاي برشي فولادي سرد نورد با پوشش ورق فولادي به روش اجزاء محدود"، مدلسازي در مهندسي، سال 13، شماره 40، ص‌ص 129-150، بهار 1394.

16.   Daraei, B, Hatami, S, "Free Vibration Analysis of Variable Stiffness Composite Laminates with Flat and Folded Shapes", Journal of Solid Mechanics, Vol. 8, No. 3, 2016.

17.   Soltami, M, Hatami, S, Azhari, M, Ronagh, HR, "Dynamic Stiffness Method for Free Vibration of Moderately Thick Functionally Graded Plates", Mechanics of Advanced Composite Structures, Vol. 3, 2016.

18.   Davani, MR, Hatami, S, Zare, A, "Performance-based evaluation of strap-braced cold-formed steel frames using incremental dynamic analysis", Steel and Composite Structures, Vol. 21, No. 6, 2016.

19.   Bahrami, MR, Hatami, S, "Free and Forced Transverse Vibration Analysis of Moderately Thick Orthotropic Plates using Spectral Finite Element Method", Journal of Solid Mechanics, Vol. 8, No. 4, 2016.

20.   Bahrami, MR, Hatami, S, "Spectral Finite Element Method for Free Vibration of Axially Moving Plates Based on First-Order Shear Deformation Theory", Journal of Solid Mechanics, Vol. 9, No. 3, 2017.

21.   Hatami, S, Gholikhani, M, Farahbod, F, Davani, MR, “A Numerical Study on Response Modification Factor of CFS Walls Sheathed with Steel Sheets”, Journal of Engineering Science and Technology Review, Vol. 10, No. 2, 2017.

22.   Zeynalian, M, Ronagh, HR, Hatami, S, “Structural performance of riveted connections in cold-formed steel wall stud”, Australian Journal of Structural Engineering, Vol. 19, No. 3, 2018.

23.   Zeynalian, M, Shelley, A, Ronagh, HR, Hatami, S, “Experimental investigation into the capacity of cold-formed screwed strap bracing connections”, Advanced Steel Construction, Vol. 14, No. 4, 2018.

24.   سعادت‌فرد، ح‌ر، نيک نژاد، ع، لياقت، غ، حاتمي، ش، " تحليل عددي رفتار جذب انرژي مقاطع جدارنازک فلزي چهارگوش تحت بار جانبي اعمالي توسط يک سنبه صلب استوانه‌اي"، مهندسي مکانيک مدرس، دوره 18، شماره 1، 1397.

25.   سيدشرفي، س‌م، حاتمي، ش، "مدلسازي عددي و عملکرد لرزهاي ديوارهاي برشي در سازه‌هاي فولادي سبک با ترکيب مهاربند تسمه فولادي و پوشش پنل گچي"، روش‌هاي عددي در مهندسي، سال 37، شماره 2، 1397.

26.   Saadatfard, H, Niknejad, A, Liaghat, G, Hatami, S, “A novel general theory for bending and plastic hinge line phenomena in indentation and flattening processes”, Thin-Walled Structures, No. 136, 2019.

27.   روديان، ط، رحماني، ح، حاتمي، ش، تأثير نانورس بر دوام تيرهاي بتن مسلح تحت بارهاي بهره‌برداري و تهاجم کلرايد ، نشريه مهندسي سازه و ساخت، دوره 6، شماره 2، 1398.

28.   Kazemi, MJ, Hatami, S, Zere, A, Parvaneh, A, “Numerical Study on Racking Behavior of Light Steel Frames with K- Bracing”, World Journal of Engineering, Vol. 16, No. 1, 2019.

 

 

مقالات همايشها:

1.      حاتمي، ش، و سعادت‌پور، م‌م، "حل يکپارچة ورق‌هاي چهار‌ضلعي با تغيير شکل‌هاي بزرگ"، ششمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران (ICCE 2003)، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، 15-17 ارديبهشت 1382.

2.       Hatami, S., Azhari, M., “Vibration of laminated composite plates traveling over multiple rollers”, 8thInternational conference on steel, space & composite structures, Malaysia, Kuala Lumpur, May 15-17, 2006.

3.       Hatami, S., Azhari, M., “Dynamic stiffness analysis of orthotropic plates moving on some rollers and an elastic foundation”, 7thICCE, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, May 8-10, 2006.

4.      حاتمي، ش، ازهري، م، سعادت‌پور، م‌م، "مشخصه‌هاي ديناميکي ورق‌هاي داراي سرعت محوري با استفاده از فرمولاسيون اجزاء محدود"، هفتمين کنگرة بين‌المللي مهندسي عمران (ICCE2006)، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 18-20 ارديبهشت 1385.

5.       Hatami, S., Azhari, M., Saadatpour, M.M., “Equilibrium of Axially Moving Steel Plates Using p-Version Finite Element Method”, 6th International Conference on Steel and Aluminum Structures, Oxford, England, 24-27 July 2007.

6.       Hatami, S., Azhari, M., Saadatpour, M.M., “Supercritical Vibration Analysis of Axially Moving Thin Plates by Finite Strip Method”, 6th International Conference on Steel and Aluminum Structures, Oxford, England, 24-27 July 2007.

7.       Hatami, S., Ronagh, H.R., Azhari, M., “Behavior of thin-strap-braced cold-formed steel frames under cyclic loads”, 5th International Conference on Thin-Walled Structures, Brisbane, Australia, 18-20 June 2008.

8.       Hatami, S., Azhari, M., Saadatpor, MM., Memarzadeh, P.,”Exact Free Vibration of Webs Moving Axially at High Speed”, 15th American Conference on Applied Mathematics, Houston, USA, 30 April- 2 May, 2009.

9.       Hatami, S., Azhari, M., Asnafi, A.R., “Exact Supercritical vibration of traveling orthotropic plates using dynamic stiffness method”, 8thICCE, Shiraz University, Shiraz, Iran, May 11-13, 2009.

10.  حاتمي، ش، صيادي دهنو، ي، رونق، ح ر، زارع، ع، " بررسي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فولادي سبک بادبندي شده با تسمه فولادي"، هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (ICCE2009)، دانشگاه شيراز، شيراز، 21-23 ارديبهشت 1388.

11.   Hatami, S., Rahmani, A., Parvaneh, A., Ebrahimi, H.R., "Numerical Modeling of Built-up Studs in Cold-Formed Steel Framing”, International Conference on Lightweight Construction & Earthquake, Kerman, Iran, 21, 22 April 2010.

12.   Hatami, S., Parvaneh, A., Ebrahimi, H.R., Ronagh, H.R., Zeynalian, M., "Behavior Factor of Cold-Formed Steel Structures Braced by Steel Straps", International Conference on Lightweight Construction & Earthquake, Kerman, Iran, 21, 22 Aprill 2010.

13.   زارع، ع، شفيعي‌نيا، م، حاتمي، ش، علي‌پور، ع، "بررسي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي فولادي با اتصالات نيمه صلب مقاوم شده با ميراگرهاي فلزي جاري شونده"، دومين همايش ملي مهندسي عمران، خميني شهر، بهمن 1389.

14.   زارع، ع، شفيعي‌نيا، م، حاتمي، ش، علي‌پور، ع، "بررسي رفتار غيرخطي و تعيين ضريب رفتار قاب‌هاي فولادي با اتصالات نيمه صلب مقاوم سازي شده با ميراگرهاي فلزي جاري شونده"، پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ارديبهشت 1389.

15.   زائري، م، حاتمي، ش، علي‌پور، ع، "بررسي عملكرد آرماتورهاي سرد كشيده شده در تيرچه‌هاي پيش‌ساخته"، دومين كنفرانس ملي بتن ايران، تهران، 15 مهر 1389.

16.   دانش پژوه، ح، زارع، ع، حاتمي، ش، "روش مقاومت مستقيم براي مقاطع فولادي جدار نازك با اجزاي لاغر" اولين همايش ملي سازه زلزله و ژئوتكنيك، بابلسر، آذر 1389.

17.   دانش پژوه، ح، زارع، ع، حاتمي، ش، "توسعه روش مقاومت مستقيم براي ستونهاي فولادي ساخته شده از ورق با اجزاي لاغر تحت فشار يكنواخت" اولين كنفرانس ملي سازه و فولاد، تهران، دي 1389.

18.   حاتمي، ش، كاظمي، م ج، رونق، ح ر، زارع، ع، "بررسي رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي فولادي سبك بادبندي شده با اعضاي فولادي سرد ساخت"، ششمين كنگره ملي مهندسي عمران، سمنان، 6-7 ارديبهشت 1390.

19.   زماني لنجاني، م، جمالي، ح، حاتمي، ش، "بررسي کمي و کيفي معيارهاي گسيختگي سه بعدي سنگ با استفاده از روش بهينه سازي" نخستين همايش آسيايي و نهمين همايش ملي تونل، تهران،  9-12 آبان 1390.

20.   Hatami, S., Parvaneh, A., Rahmani, A., “Numerical Modeling of Wall-Stud Shear Panels for Analyzing Seismic Performance”, 9thICCE, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, May 8-10, 2012.

21.   Kazemi, M.J., Hatami, S., Zare, A., Parvaneh, A., “Enhancement of Lateral Performance of K-braces in Light Steel Frames”, 9thICCE, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, May 8-10, 2012.

22.   سلطاني، م‌ر، حاتمي، ش، زارع، ع، "ارتعاش آزاد ورق‌هاي ساندويچي نازک ناهمسان در ضخامت متقارن به روش نوار محدود دقيق"، اولين کنفرانس ملي مصالح و سازه‌هاي نوين درمهندسي عمران، کرمان، 26-27 بهمن 1391.

23.   سلطاني، م‌ر، حاتمي، ش، "بکارگيري ماتريس سختي ديناميکي براي استخراج مقادير دقيق فرکانس‌هاي ارتعاش آزاد ورق‌ ساندويچي نازک ناهمسان در ضخامت متقارن داراي حرکت محوري"، اولين کنفرانس ملي مصالح و سازه‌هاي نوين در مهندسي عمران، کرمان،  26-27 بهمن 1391.

24.   دواني، م‌ر، حاتمي، ش، "بررسي رفتار قاب سرد نورد شده فولادي با مهاربندي تسمه قطري از طريق تحليل ديناميکي افزاينده"، اولين کنفرانس ملي مصالح و سازه‌هاي نوين درمهندسي عمران، کرمان، 26-27 بهمن 1391.

25.   سلطاني، م‌ر، حاتمي، ش، " محاسبه ارتعاش آزاد ورق‌هاي ناهمسان در ضخامت با استفاده از فرکانس‌ موجود ورق‌هاي همگن به روش ضرائب"، هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، زاهدان، 17-18 ارديبهشت 1392.

26.   قلي خاني، م، حاتمي، ش، شربت‌دار، م‌ک، "ارزيابي روشهاي تقويت اتصالات، براي بهبود عملکرد لرزه‌اي ديوارهاي برشي فولادي در قابهاي فولادي سبک"، دومين کنفرانس ملي مصالح و سازه‌هاي نوين در مهندسي عمران، اصفهان، 8-9 اسفند 1392.

27.   حاتمي، ش، بهرامي، م‌ر، "ارتعاش ورقهاي مستطيلي نسبتاً ضخيم به روش اجزاء محدود طيفي"، دومين کنفرانس ملي مصالح و سازه‌هاي نوين در مهندسي عمران، اصفهان، 8-9 اسفند 1392.

28.   روديان، ط، رحماني، ح، حاتمي، ش، "تاثير نانورس بر خواص مکانيکي و فيزيکي بتن معمولي"، پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور، 1393.

29.   رحيميان، م، معمارزاده، پ، حاتمي، ش، "تاثير افزايش لايه هاي CFRP بر بهبود رفتار اتصال پيچي بين ورق فولادي سردساخت و ورق فولادي گرم نورد تحت بار برش استاتيکي در نرم افزار اجزاء محدود"، اولين کنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران، 1393.

30.   رحيميان، م، معمارزاده، پ، حاتمي، ش، "تحليل اجزاء محدود اتصال پيچي با چهار پيچ بين ورق فولادي سردساخت تقويت شده با CFRP و ورق فولادي نورد گرم شده تحت بار برش استاتيکي"، اولين کنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار ايران، 1393.

31.   دارايي، ب، حاتمي، ش، "تحليل ارتعاش آزاد ورق هاي کامپوزيت لايه اي متقارن نازک با سختي متغير به روش نوار محدود شبه تحليلي"، دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در عمران، معماري و مديريت شهري، 1393.

32.   اخگر، ا، حاتمي، ش، علي پور، ع،"تحليل عددي بار افزون ديوارهاي برشي چوبي در سازه فولادي سبک با لحاظ رفتارغيرخطي پيچ هاي اتصال پوشش"، دهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران، 1394.

33.   زاهدآقايي، م، غفاري، م، حاتمي، ش، پرويزي، م، "بررسي اثرات تراکم ديناميکي بوسيله تعيين نشست وزنه در خاک در دستگاه ضربه زن سبک با انرژي کم"، دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، 1394.

34.   زاهدآقايي، م، غفاري، م، حاتمي، ش، پرويزي، م، "محاسبه فاصله ايمن لوله ها و خطوط برق زير خاک در تراکم ديناميکي با انرژي کم به روش اجزا محدود"، دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، 1394.

35.   بهرامي، م‌ر، حاتمي، ش، زارع, ع، "توسعه روش اجزاء محدود طيفي براي ورق هاي مستطيلي براساس تئوري تغييرشکل برشي مرتبه اول"، چهارمين کنفرانس ملي مصالح و سازه‌هاي نوين در مهندسي عمران، 1394.

36.   سيدشرفي، س‌م، حاتمي، ش، زارع, ع، "امکان سنجي کاربرد سازه هاي سبک فولادي (LSF) به منظور اسکان موقت در مناطق حادثه ديده"، چهارمين کنفرانس ملي مصالح و سازه‌هاي نوين در مهندسي عمران، 1394.

37.   دارايي، ب، حاتمي، ش، هاشمي، ش، "توسعه روش نوار محدود شبه تحليلي براي ارتعاش ورق هاي کامپوزيت لايه‌اي تاشده با الياف‌هاي منحني شکل"، چهارمين کنفرانس ملي مصالح و سازه‌هاي نوين در مهندسي عمران، 1394.

38.   حاتمي، ش، علوي، س‌ه، " مروري بر خرابي پيش رونده در ساختمان هاي فولادي در اثر آتش"، ششمين کنفرانس ملي مصالح و سازه‌هاي نوين در مهندسي عمران، 1396.

39.   حاتمي، ش، مهدوي‌نيا، ح، مدني، س‌ع، "مروري بر ويژگي هاي مکانيکي ساختارهاي ريزتورينه ي فلزي"، ششمين کنفرانس ملي مصالح و سازه‌هاي نوين در مهندسي عمران، 1396.

40.   سعادت فرد، ح‌ر، نيک نژاد، ع، لياقت، غ، حاتمي، ش، "تحليل عددي فرآيند فرورفتگي لوله هاي فلزي جدار نازک بين يک پانچ و يک صفحه صلب"، بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران، 1397.

41.   پاکباز، ز، حاتمي، ش، غلامي، م، " مروري بر رفتار مکانيکي ساختارهاي ساندويچي با هسته خرپايي"، ششمين کنفرانس ملي پژوهش‌هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، 1398.

 

تدوين:

  • "مباني تحليل اجزاء محدود"، تأليف ديويد هاتن، ترجمه شهابالدين حاتمي، مجيد ميرزايي، سيد اويس جوادين، انتشارات دانشگاه ياسوج، 1394.
  • "سند آمايش آموزش عالي استان کهگيلويه و بويراحمد"، تدوين شهابالدين حاتمي و مصطفي احمدوند و با همکاري اعضاي کارگروه آموزش عالي استان، 1390

 

طرح‌هاي تحقيقاتي کاربردي:

  • امکان‌سنجي ساخت سازه پمپ بتن (Boom of Concrete Pump) در داخل کشور با مصالح داخلي مبتني بر تحليل رفتار سازه‌اي، 1397.
  • تدوين ضوابط و مشخصات فني طراحي و اجراي سقف‌‌ها و پل‌هاي بتن‌آرمه با نيم‌دال پيش‌ساخته در چند رده مقاومتي بتن، 1398.