گروه آموزشی : علوم خاک
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - خاك شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : ابراهیم نام خانوادگی : ادهمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :