گروه آموزشی : علوم دامی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم دامی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مختار نام خانوادگی : خواجوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : khajaviyas@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : پرورش گاو شيري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تغذيه دام 3 جيره نويسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دامپروري (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوشيمي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مديريت واحدهاي دامپروري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوشيمي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طرح آزمايشهاي كشاورزي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جيره نويسي دام
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوشيمي تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تغذيه دام تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ويتامينها ومواد معدني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دامپروري عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تغذيه نشخوار كنندگان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تغذيه گاوشيري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوشيمي حيواني پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي توليد و فرآوري خوراك دام
محل دوره : تاریخ دوره :