گروه آموزشی : علوم سیاسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمود نام خانوادگی : اکبری چهار راه گشین
تاریخ تولد :
محل تولد : گچساران
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mahmoodakbari91@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : برنامه ريزي شهري، برنامه ريزي کاربري اراضي شهري، مدل هاي کمي در برنامه ريزي شهري، کيفيت زندگي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : جغرافيا و برنامه ريزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : تحليل فضايی و برنامه­ريزی کاربری اراضی شهر دوگنبدان(گچساران)
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جغرافيا و برنامه ريزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : تحليل فضايی نارسائی­های پراکنش مراکز خدمات شهری ياسوج
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جغرافيا و برنامه ريزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : تحليل فضايی و سنجش عوامل مؤثر بر رفاه شهری(مطالعه موردی: کلانشهر شيراز)
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : جغرافياي سياسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول علم سياست
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جامعه شناسي كار و مشاغل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آمار مقدماتی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خليج فارس و مسائل آن
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جغرافياي انساني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زمين شناسی عمومی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مبانی جمعيت شناسی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مبانی جامعه شناسی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مبانی کامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جغرافياي سياسي جهان اسلام
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني جامعه شناسي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كليات جغرافيا (با تكيه بر جغرافياي ايران)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني جمعيت شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني جامعه شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تامين و رفاه اجتماعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آمار مقدماتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه خواني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زمين شناسي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جامعه شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات براي جغرافيا(2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني برنامه نويسي كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :