محمود اکبری چهار راه گشین
گروه آموزشی : علوم سیاسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : اکبری چهار راه گشین
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : جغرافياي سياسي جهان اسلام
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كليات جغرافيا (با تكيه بر جغرافياي ايران)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جامعه شناسي كار و مشاغل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تامين و رفاه اجتماعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خليج فارس و مسائل آن
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جغرافياي انساني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول علم سياست
محل دوره : تاریخ دوره :