گروه آموزشی :
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : Assistant Professor

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : پروین نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : Assistant Professor نوع همکاری :
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mparvinnia@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : Design of Water and Waste water plant, Analytical Modelling, PRB Models, HSEQ, Mathematical Model for Treatment of Environmental Pollution.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :Ph.D رشته تحصیلی : Water and Environmental Engineering
دانشگاه محل تحصیل : Shiraz University سال اخذ مدرک : 2008
عنوان پایان نامه : TREATABILITY AND RECLAMATION OF URBAN STORM RUNOFFS USING PERMEABLE REACTIVE BARRIERS
درجه تحصیلی :Masters degree رشته تحصیلی : Environmental Engineering
دانشگاه محل تحصیل : Shiraz University سال اخذ مدرک : 2001
عنوان پایان نامه : Mathematical Model for Treatment of Wash Water
درجه تحصیلی :Bachelor's degree رشته تحصیلی : Civil Engineering
دانشگاه محل تحصیل : Shiraz University سال اخذ مدرک : 1995
عنوان پایان نامه : -
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: HSEQ
ارائه دهنده : وزارت نفت
محل دوره : منطقه ویژه پارس جنوبی طول دوره : 100 ساعت
عنوان دوره: OHSAS18001
ارائه دهنده : ,وزارت نفت
محل دوره : منطقه ویژه پارس جنوبی طول دوره : 40 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات عالي مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدل سازي جريان و كيفيت آبهاي زير زميني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آبهاي زيرزميني پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مهندسي محيط زيست
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضيات عالي مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدل سازي جريان و كيفيت آبهاي زير زميني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آبهاي زيرزميني پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : OHSAS18001
محل دوره : دانشگاه شیراز تاریخ دوره : 1389
عنوان دوره : HSEQ
محل دوره : وزارت نفت تاریخ دوره : 1390
عنوان دوره : اقتصاد مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه برداري 1وعمليات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ديناميك عمران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مهندسي آب وفاضلاب وپروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آبرساني و بهداشت روستا و پروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول تصفيه آب و پساب هاي صنعتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي مهندسي(عمران)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ايمني و بهداشت
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : هيدرولوژي مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني اكولوژي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آلودگي هواوروش هاي كنترل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آب هاي زيرزميني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي وميكروبيولوژي آب وفاضلاب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحليل سيستم هاي منابع آب 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كنترل كيفيت منابع آب( ارشد آب)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اقتصاد پروژه هاي منابع آب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار و روش تحقيق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آب هاي زير زميني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحليل خطر، عدم قطعيت و اعتماد پذيري
محل دوره : تاریخ دوره :