گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : علی نام خانوادگی : مرادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : amoradi@yu.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : فيزيولوژي بذر، مدلسازي رشد گياهان زراعي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : Seed germination modeling and proteome analysis of primed seeds in tall wheatgrass (Agropyron elongatum (Host.)) under water and low temperature stresses
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : Physiological response of Mung bean to severe and moderate water stress applied at different growth stages
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : زراعت گياهان صنعتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : گياهشناسي 1 (فيزيولوژي و تشريح)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اثر تنشهاي محيطي بر رشد گياهان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقيق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي و متابوليسم بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جنين زايي بذر و تمايز بافتها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي بذر(دكتري فيزيولوژي)
محل دوره : تاریخ دوره :