علی مرادی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : مرادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مدل سازي در بيولوژي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش هاي آزمايشگاهي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقيق(علوم و تكنولوژي بذر)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي و متابوليسم بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوشيمي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات زراعي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي بذر(دكترا)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جنين زايي بذر و تمايز بافتها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كنترل و گواهي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيوشيمي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات كشاورزي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زراعت گياهان صنعتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : گياهشناسي 1 (فيزيولوژي و تشريح)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اثر تنشهاي محيطي بر رشد گياهان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيولوژي بذر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقيق
محل دوره : تاریخ دوره :