مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مهدی نام خانوادگی : فاضلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران-عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : رسوب شویی دو بعدی مخازن سدها
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی عمران-هیدرولیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شین هوا -پکن سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : بررسی تجربی فرسایش و رسوبگذاری رسوب پوشیده شده از بیوفیلم
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مكانيك سيالات عمران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آب هاي زيرزميني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه برداري 1وعمليات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : راهسازي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقشه برداري و عمليات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : راههاي روستايي و پروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه راهسازي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روسازي راه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اجراي ساختمان و كارگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش هاي اجرايي ساختمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ماشين آلات ساختماني و راهسازي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اجراي ساختمانهاي كوچك بتني و كارگاه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : استاتيك عمران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فقه (3)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : هيدرولوژي مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مهندسي آب وفاضلاب وپروژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بناهاي آبي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار و روش تحقيق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : هيدروليك پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول مهندسي سد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك سيالات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : هيدرولوژي مهندسي پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تغيير اقليم و گرمايش جهاني
محل دوره : تاریخ دوره :

نشاني ايميل:  fazeli@yu.ac.ir

مقالات مجلات

Fang H.W., Cheng W,, Fazeli M. and Dey S., (2017) Bedforms and Flow Resistance of Cohesive , ASCE Journal of Hydraulic Engineering, DOI: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001313Beds with and without Biofilm Coating,

Fang H., Fazeli M., Cheng W. & Dey S. (2016): Transport of biofilm-coated sediment particles, Journal of Hydraulic Research, DOI: 10.1080/00221686.2016.1212938

Fang H, Fazeli M, Cheng W, Huang L, Hu H (2015) Biostabilization and Transport of Cohesive Sediment Deposits in the Three Gorges Reservoir. PLoS ONE 10(11): e0142673. doi:10.1371/journal. pone.0142673

Lei H., Fang H., Fazeli M., Chen Y., He G., Chen D., (2015), Mobility of phosphorus induced by sediment resuspension in the Three Gorges Reservoir by flume experiment, Chemosphere, 134 374–379

Fazeli M., Fang H.W. and Liu Y., (2013), An Experimental study on Erosion and Deposition of Sediments with Biofilm, Journal of the Persian Gulf, 4(11), 1-8

مقالات همايش‌ها

 Fazeli M., Fang H.W. and Cheng W., (2014),  Experimental study of incipient motion for biofilm-covered sediment, proc. of 11th international conference on Coasts, Ports and Marine Structures, Tehran

فاضلي م. و خانجاني م.ج.، 1383، همکاري مديريتي و تحقيقاتي بهره وران در حوزه آبريز، مجموعه مقالات اولين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک، کرمان

فاضلي م. و خانجاني م.ج.، 1383، بررسي امکان سنجي رسوب شويي درياچه پشت سد، مجموعه مقالات اولين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک، کرمان

فاضلي م. و خانجاني م.ج.، 1382، طراحي کانال جمع آوري رواناب خروجي آبياري فارو، مجموعه مقالات هشتمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير، کرمان