رضا خرداد
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : خرداد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : فيزيك پايه 1 (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نسبيت خاص
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ابر رساني و كاربرد ان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه1(مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 2 (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي فيزيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فلسفه علم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 3
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي فيزيك 3
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكترومغناطيس 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه كارگاه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكترومغناطيس 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پلاسما
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : موضوعات ويژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه كارشناسي ارشد (فيزك- جامد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه كارشناسي ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي فيزيك 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك آماري پيشرفته (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك قطعات نيمه رسانا 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار1 كارشناسي ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ترموديناميك و مكانيك اماري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتمي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد پيشرفته 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك ماده چگال 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك تحليلي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي(علوم دام)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك محاسباتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك تحليلي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك آماري پيشرفته 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك اماري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتمي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد پيشرفته2
محل دوره : تاریخ دوره :