گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی فیزیك
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : شاپور نام خانوادگی : رمضانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : شيمي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي فيزيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طيف سنجي مولكولي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سينتيك و ديناميك شيميايي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سينتيك شيميايي پيشرفته (دكتري شيمي فيزيك)
محل دوره : تاریخ دوره :