گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی فیزیك

بيوگرافي

نام : شاپور نام خانوادگی : رمضانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : بررسي سينتيک و ديناميک واکنش هاي شيمياي از جمله واکنشهاي بيولوژي و اتمسفري، بدست آوردن منحني انرژي پتانسل واستفاده از آن (بسط دادن آن) جهت محاسبه سرعت واکنشها و همچنين پيدا کردن احتمال توليد مولکول هاي مختلف در يک فرآيند
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : شيمي عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : شيمي فيزيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : طيف سنجي مولكولي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سينتيك و ديناميك شيميايي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سينتيك شيميايي پيشرفته (دكتري شيمي فيزيك)
محل دوره : تاریخ دوره :