گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : صدروی
تاریخ تولد :
محل تولد : Shiraz-Iran
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : msadravi@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : قارچشناسي: قارچهاي بيماريزاي گياهي و قارچهاي همزيست ريشه(ميکوريز) - مديريت بيماريهاي قارچي گياهان: کنترل بيولوژيک ، شناسايي ارقام مقاوم و سمشناسي قارچکشهاي شيميايي و اسانسهاي گياهي - بيماريشناسي و سلامت بذر
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیماریشناسی گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : بیماریشناسی گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
مرتبه علمي: دانشيار                    متاهل - 3 فرزند