گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جنگلداری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سهراب نام خانوادگی : الوانی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : salvaninejad@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مرتعداري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنايي با كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جنگل شناسي تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : درخت شناسي(1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيو متري جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيومتري جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي بهره برداري از جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان تخصصي جنگلداري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زيست شناسي(زراعت)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : گياهشناسي 2 (سيستماتيك و مورفولوژي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : گياه شناسي 2(ريخت شناسي و رده بندي گياهي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : گياه شناسي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : درخت شناسي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جنگل شناسي (2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جنگل كاري و نهالستانهاي جنگلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اندازه گيري جنگل (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : درخت شناسي (2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكولوژي آتش در جنگل
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ريخت شناسي و رده بندي گياهي(گياهشناسي2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زراعت چوب
محل دوره : تاریخ دوره :