مهرداد معمار
Department : Animal Science
College : Agriculture
Field : Ph.D - Animal Science
Academic : Assistant Professor

Personal Data

First Name : Mehrdad Last Name : Memar
Birth Date :
Birth Place :
Academic : Assistant Professor Contract Type : Full-Time Faculty
College EMail :
EMail :
Research Interest :
Educational Background
Taught Courses
Course Name : تشريح و فيزيولوژي دام
Course Location : Course Date :
Course Name : تلقيح مصنوعي و تشخيص آبستني
Course Location : Course Date :
Course Name : ركوردگيري و نمومه برداري در دامپروري
Course Location : Course Date :
Course Name : بيوشيمي عمومي
Course Location : Course Date :
Course Name : فيزيولوژي توليد مثل
Course Location : Course Date :
Course Name : دامپروري 3
Course Location : Course Date :
Course Name : شناخت گوشت
Course Location : Course Date :
Course Name : پرورش زنبور عسل
Course Location : Course Date :
Course Name : رفتار شناسي حيوانات اهلي
Course Location : Course Date :
Course Name : تكنيك هاي توليد مثلي
Course Location : Course Date :