اسماعیل پاکیزه
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : نفت و گاز گچساران
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : اسماعیل نام خانوادگی : پاکیزه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : فيزيك مكانيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : استاتيك و مقاومت مصالح
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكتريسته صنعتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكتريسيته و تاسيسات الكتريكي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حرارت
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روشهاي اندازه گيري كميتهاي مهندسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آز فيزيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حرارت وپديده هاي انتقال
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكتريسته وتاسيسات الكتريسته ساختمان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكتروتكنيك و منابع الكتريكي در جوشكاري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خواص فيزيكي و شناخت مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : برنامه نويسي كامپيوتر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آز روشهاي اندازه گيري مشخصات پليمرها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كاربرد كامپيوتر در جوشكاري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كارگاه عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مديريت كسب و كار
محل دوره : تاریخ دوره :