رامین مرادی
گروه آموزشی : علوم اجتماعی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جامعه شناسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : رامین نام خانوادگی : مرادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :