قاسم سالاری
گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : قاسم نام خانوادگی : سالاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : عروض و قافيه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ادبيات معاصرنظم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نقد ادبي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ ادبيات 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ادبيات معاصر نثر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نثر 1 (متون ادبي - تاريخي با تاكيد بر تاريخ بيهقي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثر فارسي 1 تاريخ بيهقي (ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بديع و بيان بلاغت 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فارسي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ ادبيات 3
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 5 صائب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 5 غزليات وقصايدسعدي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثر 4 مرصادالعباد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مرصاد العباد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سبك شناسي 2 نثر
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ ادبيات 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مرجع شناسي وروش تحقيق 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحقيق در متون نثر فارسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سبك شناسي 1 نظم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثر فارسي1 تاريخ بيهقي(ارشد پرديس)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ ادبيات فارسي 4
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثر 2 سياستنامه وقابوسنامه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نظم 3 شاعران حوزه ادبي عراق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نظم 3 شاعران حوزه ادبي خراسان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : گار گاه داستان نويسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 1 فرخي و كسائي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نظم تعليمي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پيشگامان نظم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ادبيات كودك و نو جوان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : جريان شناسي نثر معاصر ايران
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نظم 2 شاهنامه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سياستنامه و قابوسنامه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سبك شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستور زبان فارسي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معاني وبيان 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معاني وبيان 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 2 رستم وسهراب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آئين نگارش وويرايش 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 2 رستم و اسفنديار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثر 2 كشف الاسرار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 1 رودكي ومنوچهري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 5 حافظ 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نثر 3-متون ادبي تعليمي با تاكيد بر گلستان سعدي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون نثر1 تاريخ بيهقي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خاقاني (قصايد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثرفارسي 2 مرزبان نامه وجهانگشا (ارشد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 2 قصايدناصروخسرو
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون تفسيري فارسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ زبان فارسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كليات نقد ادبي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثر فارسي 1 تاريخ بيهقي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثرفارسي 2 مرزبان نامه وجهانگشا
محل دوره : تاریخ دوره :