گروه آموزشی : زیست شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زیست شناسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : مهتدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تكثير گياهان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكوفيزيولوژي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني محيط زيست
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ساز و كارهاي مولكولي فتوسنتز
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اكوفيزيولوژي گياهي پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تغذيه معدني گياهان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رشد ونمو پيشرفته
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيسم عمل هورمونها
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار (ارشد فيزيولوژي گياهي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه سيستماتيك گياهي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني كشت بافت گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : گياهشناسي 2 (سيستماتيك و مورفولوژي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون زيست شناسي (زبان تخصصي)
محل دوره : تاریخ دوره :