گروه آموزشی : گیاهپزشکی
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - گیاهپزشكی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : حبیب اله نام خانوادگی : چاره گانی
تاریخ تولد : 1362/06/20
محل تولد : شيراز
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.charehgani@yu.ac.ir
ایمیل : habib.charegani@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت نماتدهاي انگل گياهي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : گیاهپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : تأثير برخي از مواد آلي با منشاء جانوري و کودهاي شيميايي بر نماتد مولد‏ غده (Meloidogyne javanica) در کشت گلخانه‏اي خيار سبز
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بررسی اثر برخی القاءگرهای مقاومت شیمیایی بر فعالیّت نماتد ریشه‏گرهی، گونه Meloidogyne incognita و گوجه‏فرنگی آلوده به آن در شرایط کنترل شده
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : نماتدشناسي تكميلي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيماري شناسي گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نماتد شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سم شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات نماتودشناسي گياهي مقدماتي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بيماري هاي فيزيولوژيك گياهان
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اصول نماتد شناسي ونماتد هاي انگل گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عمليات سم شناسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : برهمكنش گياه - ميكروارگانيسم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مورفولوژي و سيستماتيك گياهي
محل دوره : تاریخ دوره :