گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : بهروز نام خانوادگی : واثقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : vaseghi@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ترموديناميك و مكانيك اماري
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتمي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تكنيك خلا
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 3
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك هسته اي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك تحليلي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك كوانتمي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك تحليلي 2
محل دوره : تاریخ دوره :