نجمه قاسمی
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : - کامپیوتر
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : نجمه نام خانوادگی : قاسمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :