محمدجعفر جباری
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان شناسی همگانی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محمدجعفر نام خانوادگی : جباری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :