ابراهیم صادقی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : ابراهیم نام خانوادگی : صادقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : sadeghi@yu.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : فيزيک حالت جامد نانو فيزيک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فیزیک کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیک حالت جامد
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه : کاربرد گام تصادفی و جهت دار در محاسبه انرژی یک اتم اضافه شده به سطح
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حالت جامد
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكترونيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك قطعات نيمه رسانا 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك جديد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك تحليلي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مكانيك تحليلي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك 1 حرارت و مكانيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه پيشرفته فيزيك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : ازمايشگاه فيزيك حالت جامد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكتروديناميك 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه1(مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه2(مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكترومغناطيس 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رياضي عمومي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكترومغناطيس 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : خواص مغناطيسي مواد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه كارگاه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه فيزيك
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : موضوعات ويژه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار1 كارشناسي ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه كارشناسي ارشد (فيزك- جامد)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پايان نامه كارشناسي ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 2 (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سمينار 2 كارشناسي ارشد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه 1 (مهندسي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد پيشرفته 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك حالت جامد پيشرفته2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك عمومي2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك عمومي4
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : الكتروديناميك پيشرفته 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آزمايشگاه فيزيك پايه4
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فيزيك پايه2
محل دوره : تاریخ دوره :