گروه آموزشی : ادبیات فارسی
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : یوسف نام خانوادگی : نیک روز
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : نثر 2 كشف الاسرار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثر 3 كليله ودمنه 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قرائت عربي 2 نثر قديم و جديد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ ادبيات 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قواعد عربي صرف 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قواعد عربي نحو 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قرائت عربي 1 آياتي از قرآن كريم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قرائت عربي 5 تاريخ ادبيات عرب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عروض و قافيه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني عرفان وتصوف
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : فارسي عمومي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 2 قصايدناصروخسرو
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 3 خاقاني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قواعد عربي صرف 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قواعد عربي نحو 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قرائت عربي 3 منتخب نهج البلاغه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 2 رستم وسهراب
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 4 مثنوي مولوي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : قرائت عربي 4 شعر قديم وجديد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معاني وبيان 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بديع و بيان بلاغت 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستور زبان فارسي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 4 مثنوي مولوي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 4 حديقه سنائي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 5 حافظ 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : كليات نقد ادبي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : سبك شناسي 1 نظم
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عربي (1)صرف ونحو
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحقيق در دستور زبان فارسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثر 3 كليله ودمنه 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستورزبان فارسي 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 3 نظامي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تحقيق در معاني وبيان فنون ادبي فارسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : صرف و نحو كاربردي (1)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : صرف و نحو كاربردي (2)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : دستور زبان فارسي 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نثر فارسي4 مصباح الهدايه
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 5 بوستان سعدي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ ادبيات 2
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آشنائي با علوم قرآني
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 3 قسمت سوم نظامي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : زبان عربي پيش
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم فارسي 4 (مثنوي)
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : عربي 3 نظم عربي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 2 رستم و اسفنديار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظم 4 منطق الطير عطار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : معاني وبيان 1
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تاريخ ادبيات 3
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : انواع ادبي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : متون تفسيري فارسي
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مباني عرفان و تصوف
محل دوره : تاریخ دوره :