گروه آموزشی : جنگل مرتع و آبخیزداری
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - آبخیزداری

کتاب ها

:: ژئومرفولوژي مناطق خشک و نيمه خشک

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه تهران
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: هيدرولوژي مناطق خشک

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه تهران
تعداد صفحات : 437
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهرام خلیقی سیگارودی - آرش ملکیان - صادق تالی خشک - محسن فرزین -

1