گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

کتاب ها

:: نانوساختارها

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1401
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ياسوج
تعداد صفحات : 720
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمیدرضا رجبی مجتبی فتحی -
:: نانوفوتوکاتاليستها معرفي و کاربرد در صنايع مختلف

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1401
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ياسوج
تعداد صفحات : 170
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فاطمه شاهرضایی - حمیدرضا رجبی - عباس همتی - -
:: تصويربرداري فلورسانسي؛ مباني و روشها

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ياسوج
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمیدرضا رجبی - ولی الله کشاورز -
:: نقاط کوانتومي ، معرفي، سنتز و کاربردها

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ياسوج
تعداد صفحات : 176
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمیدرضا رجبی - مجتبی شمسی پور - امید خانی -

1