گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده : كشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمي : استاد تمام

کتاب ها

:: فيزيولوژي، نمو و متابوليسم گياهي

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1402
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ياسوج
تعداد صفحات : 1370
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن موحدی دهنوی - مصطفی قبادی - خسرو پرویزی - رحیم مطلبی فرد - یعقوب بهزادی -
:: گياهان زراعي و باغي فراموش شده

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1384
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نور محمدي، قربان - حاج سيد هادي، محمد رضا - درزي، محمدتقی - موحدی دهنوی محسن -
:: بوم شناسي گياهي

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1385
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه تهران
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : داریوش مظاهری - محسن موحدی دهنوی - محمد رضا حاج سید هادی - محمدتقی درزی -
:: اصول و مباني كشاورزي نوين

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1380
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه تهران
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مظاهري، داریوش - موحدي دهنوي، محسن - پيردشتي همت الله -
:: اصلاح و توليد گندم نان

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1391
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات سروا
تعداد صفحات : 627
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نور محمدي، قربان - حاج سيد هادي، محمد رضا - درزي، محمدتقی - موحدی دهنوی محسن -
:: راهنماي اصلاح گياهان زراعي، گياهان روغني

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1391
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : ناشر سروا، با همکاري دانشگاه ياسوج.
تعداد صفحات : 562
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : معصومی اصل، اسد - موحدی دهنوی، محسن -
:: فيزيولوژي گياهان زراعي: کاربردها براي اصلاح ژنتيکي و زراعت

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات سروا
تعداد صفحات : 824
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن موحدی دهنوی، - مسعود دهداری - امین صالحی - مصطفی قبادی - زهرا جوادی¬پور -

1